తెలంగాణ ప్రసిద్ధ డాక్టర్ పాటను చూస్తే పెద్ద పెద్ద గాయకులు కూడా అసూయా పడాల్సిందే

273